Miras Hukuku

Miras Hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tutumları ve  ölüm halinde gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının, terekelerinin yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaşılacağını , borçların nasıl hangi sırayla ödeneğini inceleyen özel hukuk dalıdır.

– Mirasçılar arasında Kanundan doğan bir “miras ortaklığı” meydana gelir.

– Mirasçılar tereke üzerinde elbirliği halinde hak sahibi olurlar

– Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından, kendilerine ait (miras bırakana değil) tüm mal varlığı ile sorumlu olacaklardır. Bu sorumluluk, miras bırakanın ölümüyle başlar; Mirasın paylaşılmasından sonra da , miras bırakanın borçlarından sorumluluk , mirasçıların bütün malvarlıkları ile müteselsil (zincirleme) olarak devam eder. Bu sorumluluk, mirasın paylaşılmasından itibaren veya, miras bırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesi gereken borçlarda, borcun muaccel olduğu tarihten 5 yıl geçince sona erer.

Miras Hukukunu ilgilendiren dava çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1.  Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı)

2.  Mirasçılık Belgesinin ( Veraset İlamının ) İptali Davası

3.  Terekenin Tespiti Davası

4.  Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası

5.  Tasarrufun İptali Davası

6.  Tenkis Davası

7.  Denkleştirme Davası

8.  Mirastan Mal Kaçırma Davaları

9.  Muris Muvazaası Davaları

10. Miras Nedeniyle İstihkak Davası

11. Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları

Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.